Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van AM ADVIES & BEGELEIDING VOF


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1.1 AM: de vennootschap onder firma AM Advies & Begeleiding gevestigd te Schermerhorn.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie AM levert en/of diensten
verricht, hierna zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: de ĎProductení, dan wel met wie AM
een Overeenkomst aangaat of met wie AM in bespreking of onderhandeling is over het sluiten
van een Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
(overige) handelingen en rechtshandelingen tussen AM en opdrachtgever, ook wanneer die
(rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door AM
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van AM en de
voor AM werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW
en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AM.

3. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

3.1 Een aanbieding of prijsopgave van AM bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot
het plaatsen van een opdracht.

3.2 AM is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor
het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie
van AM voor partijen als bindend bewijs.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra AM een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt
middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien AM op
verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en
betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever AM daarvoor te betalen conform de
dan bij AM geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van AM aanvaardt met
afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de
overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig AMís aanbod.

3.4 Alle opgaven door AM zijn met zorg gedaan, maar AM kan er niet voor instaan dat zich terzake
geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen
zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de
opgaven van AM of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.

3.5 AM zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de
keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere
aansprakelijkheid van AM voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien AM
derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een
dergelijk beding door AM mede namens de desbetreffende opdrachtgever van AM aanvaard.

4. Tarieven

4.1 Alle prijzen van AM zijn uitgedrukt in Euroís en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij
anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van AM van invloed is,
waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan AM doorberekenen aan
opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door AM geschiedt en mits
opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW,
is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 14 dagen na
factuurdatum aan AM plaats te vinden. AM kan vooruitbetaling verlangen voor te verrichten
werk. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van AM zekerheid te stellen voor de nakoming van
betalingsverplichtingen uit zowel verricht als nog te verrichten werk. Bij gebreke van het
gevraagde is AM gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q.
te beŽindigen onverminderd het recht van AM op betaling van reeds verrichtte werkzaamheden
en schadevergoeding.

5.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling,
een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor
een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente
wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5.3 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft
betaald, dient hij AM alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15%
over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door AM, uit coulance-overwegingen of
anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven,
heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Uitvoering van de opdracht; faciliteiten

6.1 Opdrachtgever garandeert dat AM ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden tijdig kan beschikken over alle benodigde gegevens, waaronder doch niet
uitsluitend rapportages en analyses, alsmede over een onbelemmerde toegang tot de locatie
waarop het werk dient te worden verricht en de mogelijkheid tot het gebruik maken van alle
daarvoor benodigde faciliteiten waaronder elektriciteit, telefoon en internetverbinding, alles voor
rekening van opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever garandeert dat de door opdrachtgever of derden uit te voeren werkzaamheden
en/of te verrichten leveringen die niet tot het werk van AM behoren, zodanig zijn verricht dat de
uitvoering van het door AM aangenomen werk daar geen hinder of vertraging van ondervindt.

7. Uitbesteding van werk

7.1 Het staat AM vrij het werk door derden (hulppersonen) te laten uitvoeren. Ten aanzien van deze
derden geldt dat zij dienen te voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving. Bij gebreke
daarvan komen de daaruit voortvloeiende sancties en/of boetes Ė ook indien deze rechtstreeks
aan AM en/of haar opdrachtgever(s) worden opgelegd - geheel voor rekening en risico van de
betreffende derde. Deze derde dient AM en haar opdrachtgevers te vrijwaren voor alle schade
ter zake in die zin dat deze derde de betreffende boete(s)/schade als eigen schuld dient te
voldoen c.q. AM schadeloos dient te stellen voor de door AM en/of diens opdrachtgevers
betaalde boete(s) en/of schade verband houdende met de overtreding van deze derde.

8. Leveringstermijn

8.1 De door AM opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst voor AM geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van
derden, op de door die derden aan AM verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of
uitvoeringstermijn zal door AM zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch is geen fatale
termijn.

8.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door AM. Indien
opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van
ontvangst door AM, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

8.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter
zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de
overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de
overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling
bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven
te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is. In geval zich
voornoemde situatie voordoet waarin (gehele of partiŽle) ontbinding wordt gerechtvaardigd, is
een eventuele door AM verschuldigde schadevergoeding - ongeacht of opdrachtgever
ontbinding dan wel nakoming vordert Ė beperkt tot een gefixeerde schadevergoeding van Ä 25,=
per dag vanaf het tijdstip dat AM in verzuim is.

9. Retentierecht

9.1 AM is bevoegd al hetgeen direct of indirect betrekking heeft op de opdracht, waaronder
begrepen hetgeen door of namens opdrachtgever aan AM is aangeleverd alsmede hetgeen AM
in het kader van de opdracht heeft geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop
opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens AM zal hebben
voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten.

10. Overmacht

10.1 Indien AM door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen
jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide
partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.2 Onder overmacht van AM wordt verstaan elke van de wil van AM onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens
opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming
van deze verplichtingen in redelijkheid niet van AM kan worden verlangd. Onder overmacht
dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door derden
(hulppersonen) die door of namens AM zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar
werkzaamheden.

11. Risico van opslag informatie

11.1 Eventuele beschadiging of verlies van bij AM of derden opgeslagen informatie van de
opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij AM aantoonbaar tekort is
geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is AM toegestaan de toevertrouwde
informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen.

11.2 Het risico van beschadiging en verlies tijdens vervoer of verzending is steeds voor rekening van
de opdrachtgever, ongeacht door of namens wie het vervoer plaatsvindt.

11.3 AM wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de aanspraken van derden ter zake.

12. Intellectuele eigendom

12.1 De intellectuele eigendomsrechten van de producten die AM voor opdrachtgever heeft
vervaardigd, komen toe aan AM, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks
geldt tevens voor producten die voortbouwen op een ontwerp waarop intellectuele
eigendomsrechten van opdrachtgever rusten. AM verklaart dat, voor zover zij weet, door de
producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele
eigendom van derden. AM kan opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.2 Indien AM producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever
op basis van een ontwerp dat niet van AM afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever AM ter zake
van alle inbreuken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.3 Opdrachtgever garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk
te maken) op intellectuele eigendomsrechten van AM, dan wel haar toeleveranciers, met
betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiŽren, te bewerken of na te
maken.

13 Aansprakelijkheid

13.1 AM is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen
gevolgschade. Opdrachtgever dient AM voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook,
te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van AM.

13.2 De aansprakelijkheid van AM, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag
dat zij in het betreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of,
indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de
factuurwaarde, exclusief BTW, van de betreffende (deel)opdracht waarop de beweerde
aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van Ä 2.500,=.

14. Ontbinding

14.1 AM is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te
ontbinden - naast de gevallen genoemd in de wet - indien opdrachtgever de vrije beschikking
over zijn inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt
krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van
enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet
het recht van AM volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

15. Anti wervingsbeding

15.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beŽindiging
daarvan geen werknemers of hulppersonen van AM, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van AM, in dienst nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich
laten werken.

15.2 Onder werknemers/hulppersonen worden in dit kader verstaan natuurlijke en/of rechtspersonen
die in het kader van de door AM - dan wel aan haar gelieerde ondernemingen - uitgevoerde
werkzaamheden, zijn ingeschakeld tijdens de duur van de overeenkomst met opdrachtgever.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen
zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of
internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle
geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd
daarvan kennis te nemen.